Fizikus MSc felvételi

Részletes információk a szakról: Fizikus MSc mesterképzési szak

A korábbi egyetemi képzés tartalmával és kimeneti elvárásaival való összevetés:

  A fizikus mesterképzés során szerezhető végzettség megfelel a korábbi okleveles fizikus, okleveles mérnök-fizikus, illetve okleveles informatikus fizikus egyetemi végzettségnek, amit a fizikus mesterszaknak a szakalapításban leírt bemeneti és előtanulmányi feltételei, a szak általános megalapozása, szakmai ismeretkörei, valamint képzési és kimeneti követelményei biztosítanak.

 A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

  • Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a fizika alapképzési szak.
  • A bemenethez a mesterképzésbe való felvétel alábbi feltételeiben meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: a kémia, a környezettan, a villamosmérnöki, a vegyészmérnöki, a gépészmérnöki, a mechatronikai mérnöki, az anyagmérnöki, a műszaki informatika, a matematika alapképzési szak és a természettudomány képzési terület egyéb szakjai a tanári szakirány fizika szakmai moduljával.

Az alábbiakban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

 A mesterképzésbe való felvétel feltételei (kritérium ismeretkörök és kreditkövetelmények)

A bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszak a fizika alapképzési szak.

A fizikus mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a jelentkező hallgató az alábbi tárgykörökben összesen legalább 65 kreditnyi, külön-külön pedig legalább az alább megadott kreditpontszámnak megfelelő, korábbi felsőfokú tanulmányaiban megszerzett, hitelesen dokumentált, a felsőoktatási törvényben meghatározott összevetés alapján elismerhető ismeretanyaggal rendelkezzen.

 

Fizika

Matematika/Informatika

Egyéb természettudományos ismeretek

Fizika

Fizikai kémia

Elektronika

Műszaki fizika

Matematika

Informatika (/CAD)

Programozás

Számítástechnika

Kémia

Anyagtudomány

Nukleáris és környezetvédelmi ismeretek

Mérés

Folyamatszabályozás

Irányítástechnika

legalább 20 kredit

legalább 18 kredit
(ebből matematika legalább 10)

legalább 15 kredit

A mesterképzésbe való felvétel szükséges feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40 kredittel rendelkezzen a hallgató. Felvétel esetén a hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Felvételi eljárás a TTK-n

A Fizikus MSc szak felvételi eljárásának rendje

A Fizikus MSc szak felvételi témakörei

Általános felvételi információk a TTK-ra

Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 14. 13:32